Nytt prövningstillstånd från Högsta domstolen

3 november 2020

God man och äktenskapsskillnad. 

Får en förordnad god man ansöka om äktenskapsskillnad? En god man väckte talan om äktenskapsskillnad å B.L, makans, vägnar i Gävle tingsrätt, som avvisade talan. Efter överklagan till Hovrätten återförvisades målet till tingsrätten för prövning. C.L, maken, motsatte sig äktenskapsskillnaden och anförde att det inte fanns grund för den gode mannens behörighet. C.L anförde vidare att det inte har framkommit starka skäl som gör det befogat att ansöka om äktenskapsskillnad eller att det skulle vara huvudmannens egen vilja. 

Gävle tingsrätt dömde i juni 2019 till äktenskapsskillnad mellan makarna. Domen fastställdes av Hovrätten för Nedre Norrland i maj 2020. Nu har Högsta Domstolen meddelat prövningstillstånd.