Stärkt barnrättsperspektiv från 1 juli 2021

10 september 2021

Stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Barn till föräldrar som bråkar om vårdnad, boende och umgänge befinner sig ofta i en mycket utsatt position. Oavsett hur konflikten löser sig är risken stor att barnet kommer känna en förlust, med mindre tillgång till den ena, den andre eller båda föräldrarna. Den 1 juli i år trädde flera lagändringar i kraft för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister, något som vi på Familjerättsbyrån ser positivt på. Ändringarna innefattar bland annat att;

  •  Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.  

 Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska det fästas särskilt vikt vid risken för att barnet – eller någon annan i familjen – utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska särskilt beaktas.

  •  Domstolarna ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet.

 Innan den nya lagändringen har föräldrarnas samarbetsförmåga fått stor betydelse i vårdnadstvister. Det har dock visat sig att fokuset i tvisterna många gånger har handlat om att lyfta fram den andra förälderns brister i stort och smått, vilket istället har fördjupat konflikterna. Förhoppningen med den nya lagändringen är att skifta fokus och på sätt göra regleringen mindre konfliktdrivande.

  • Barnets rätt till information och att komma till tals i förfarandet ska lyftas fram och tydliggöras och att fler yngre barn ska ges möjligheten att delta i förfarandet.

Barns rätt att komma till tals stärks ytterligare genom att det klargörs i lagen att rätten inte är begränsad till en rätt att uttrycka sin vilja eller inställning i en viss fråga, utan att det innebär en rätt att framföra åsikter i vidare bemärkelse. Även i verkställighetsärenden ska barnets rätt att komma till tals tydliggöras på motsvarande sätt. Därutöver ska socialnämnden tala med barnet inom ramen för sitt arbete, b.la. vad gäller s.k. snabbupplysningar.

  • Socialnämnden får i ett förfarande om vårdnad, boende eller umgänge höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Om det inte är olämpligt aktualiseras samtal med barn alltid inom ramen för socialnämndens utredningar. Innan lagändringen trädde i kraft kunde ett barns vårdnadshavare förhindra att barnet hördes om de ansåg att barnet inte uppnått en viss ålder eller mognad. Syftet med den nya lagändringen är att ge socialnämnden utökade möjligheter för att säkerställa att barn får komma till tals även när en vårdnadshavare motsätter sig det.

 Om du har frågor om vårdnad, boende och umgänge erbjuder vi ett kostnadsfritt samtal för att vägleda Dig rätt.

Kontakta:
Catharina på 070- 752 36 31
Julina på 070- 712 73 35

Vi vill ditt barns bästa och kan bistå dig i processen.