Juridisk ordlista

21 maj 2021

Fri förfoganderätt, full äganderätt, kvotdel, muntlig förberedelse och kvarsittanderätt. Vad betyder egentligen alla dessa ord? Nedan följer en kort ordlista med några av de vanligaste termerna vi arbetar med. 

 • Arvslott, Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får enligt lag eller ett testamente.
 • Arvskifte, Genom ett arvskifte fördelas kvarlåtenskapen till arvingar, legatarier eller testamentstagare. 
 • Arvskifteshandling, Ett dokument som visar hur arvet ska skiftas mellan dödsbodelägarna, vem som ska få vilken tillgång, sak eller ha rätt till ett efterarv. 
 • Betänketid, Tid som ges till makar vid ansökan om skilsmässa, när det finns barn under 16 år eller om makarna inte är överens. 
 • Bodelning, uppdelning av makar eller sambos egendom när äktenskapet eller förhållandet upphör. 
 • Bodelningsförrättare, jurist utsedd av tingsrätten att upprätta bodelning när makarna inte själva kan komma överens. 
 • Bohag, inventarier i hemmet eller lösöre som möbler, hushållsmaskiner m m. 
 • Boutredningsman, jurist utsedd av tingsrätten att upprätta arvskifte ifall dödsbodelägarna inte kan komma överens. 
 • Brytdatum, den dag då tingsrätten registrerar ansökan om äktenskapsskillnad. Utgångspunkt för vilka tillgångar som ska ingå i bodelning. 
 • Delgivning, att få ta del av handling. 
 • Dödsbo, den samlade kvarlåtenskapen efter en person avlidit. 
 • Dödsbodelägare, person som har rätt att företräda och ta del av kvarlåtenskapen i ett dödsbo. 
 • Efterarv, rätt att ta del av arv från en tidigare avliden person, i ett nu aktuellt dödsbo. 
 • Ensam vårdnad, juridisk enskild vårdnad. Vårdnadshavare som ensam får fatta beslut gällande skola, vård, barns boende m m. 
 • Enskild egendom, egendom som inte ska ingå i bodelning. Egendom kan endast bli enskild genom förordnande i äktenskapsförord, gåvobrev eller äktenskapsförord. 
 • Framtidsfullmakt, fullmakt som ger person/personer rätt att i framtiden fatta beslut åt dina vägnar. 
 • Fri förfoganderätt, kan förordnas i testamente och innebär att arv ska fördelas till en person under dennes livstid och därefter tillfalla annan. 
 • Full äganderätt, kan förordnas i testamente och innebär att arv ska tillfalla en person, fritt att ge bort, testamentera över eller fördelas enligt lag efter den personen. 
 • Förlikning, uppgörelse mellan parterna i en tvist, arvskifte, bodelning, vårdnadstvist eller liknande. 
 • Förvaltare, en person som utses av domstol att ensam bestämma över din egendom om du inte längre kan ta hand om sig själv. Mer långtgående än god man. 
 • Gemensam vårdnad, kräver båda vårdnadshavares samtycke vid beslut kring barns skola, sjukvård m m. 
 • God man, en person som utses av domstol att hjälpa till med räkningar, dagliga inköp. Ska i regel ha samtycke från huvudmannen innan ageranden. 
 • Giftorättsgods, all egendom som makar har under äktenskapet, oavsett när den införskaffades eller av vem, som ska ingå i bodelning. Allting som inte är enskild egendom.
 • Huvudförhandling, Rättegång, förhandling i allmän domstol. Parterna får argumentera för sin sak, lägga fram skriftlig bevisning och höra vittnen. 
 • Interimistiskt beslut, tillfällig dom eller beslut, gäller i väntan på slutlig dom eller slutligt beslut. 
 • Kvarsittanderätt, rätt för en av makarna eller sambo att bo kvar i gemensam bostad till dess bodelning är klar. 
 • Kärande, den som initierat stämning i domstol. 
 • Laglott, hälften av arvslotten. Bröstarvingar har ovillkorlig rätt till laglott. 
 • Muntlig förberedelse, ett förberedande möte i domstol, i syfte att berätta för domstol hur du ser på saken och för domstolen att reda ut målet. 
 • Prövningstillstånd, tillstånd från hovrätten eller högsta domstolen för prövning av överklagande. 
 • Rättegångskostnader, kostnader för ombud. Vid förlust i vissa tvistemål kan förlorande part behöva betala motpartens kostnader. 
 • Rättshjälp, hjälp med kostnader för ombud från Rättshjälpsmyndigheten, om din årskinkomst understiger 260 000 kr/år och du inte har rätt till rättskydd. 
 • Rättsskydd, skydd i din hemförsäkring som täcker del av ombudskostnader. 
 • Samboavtal, avtal mellan dig och din sambo hur gemensamt bohag och bostad ska delas vid en separation. 
 • Samboegendom, egendom som ska ingå i en bodelning när sambos separerar. Endast bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk. 
 • Samarbetssamtal, samtal hos Familjerätten med båda föräldrar för att försöka hitta en lösning. 
 • Skuldebrev, bevis om skuld, information om när skulden förfaller, om ränta ska utgå m m. 
 • Snabbyttrande, inhämtas av tingsrätten i vårdnadstvister. Yttrande från Socialtjänsten ifall ni förekommer i deras register, i belastningsregister m m. 
 • Stadigvarande boende, när barn bor mer hos ena föräldern än den andra.
 • Svarande, den som blir stämd, motpart till kärande. 
 • Svaromål, svar på stämningsansökan. 
 • Sämjedela, hitta en frivillig lösning och uppdelning. 
 • Tvistemål, tvist mellan privatpersoner, eller företag och privatpersoner. 
 • Växelvist boende, när barn bor lika mycket hos båda föräldrarna. Kan se olika ut. 
 • Umgängesrätt, rätten för ett barn att ha umgänge med den förälder som barnet inte bor stadigvarande hos. 
 • Äktenskapsförord, ett avtal mellan äkta makar som reglerar hur tillgångar ska fördelas vid en separation. Registreras hos Skatteverket. 
 • Äktenskapsskillnad, skilsmässa.