Bodelning och bodelningsavtal

 

Bodelning

 

Varje år separerar ungefär 200 000 personer från sin partner. Om du är en av dessa och ska separera behöver du och din partner bodela och upprätta ett bodelningsavtal. Utan ett bodelningsavtal kommer ni varken kunna byta lagfart eller i framtiden sälja fastigheter (även om du alltid stått som ägare till 100 % på lagfarten). Banken kommer heller inte gå med på att lägga om bolån utan ett bodelningsavtal. Säljer du fastigheten som fanns vid skilsmässan efter 10 år kan din före detta partner kräva halva värdet om ni inte upprättat ett bodelningsavtal.

Men hur går bodelningen egentligen till? Hur börjar man? Hur ska tillgångar, fastigheter, skulder och lån hanteras? Och vem har rätt att bo kvar?

Vad är bodelning?
En bodelning innebär att du och din partner delar upp er gemensamma egendom mellan er; ni bodelar. Ni bestämmer själva hur ni vill bodela, så länge ni är överens. Det finns regler och lagar för hur en bodelning ska gå till, men ni kan själva bestämma annorlunda så länge ni är överens. Man kan bodela på grund av samboseparation eller skilsmässa, men en bodelning ska även göras vid dödsfall. I vissa fall kan man bodela under äktenskap, utan att skilja sig. Reglerna skiljer sig för hur man ska bodela beroende på vilken situation man befinner sig i, vilken relation man haft samt vilken typ av egendom som finns.  

I vilka situationer kan en bodelning ske?
En bodelning kan ske i fyra situationer: vid skilsmässa, under ett pågående äktenskap (utan att makarna skiljer sig), vid en samboseparation och vid ett dödsfall.

I vilka situationer behöver inte en bodelning ske?
Det finns två situationer då bodelning inte är obligatorisk; vid samboseparation samt i vissa situationer i samband med dödsfall.

Vid samboseparation är bodelning inte obligatorisk men kan begäras av en av parterna. Begäran måste göras inom ett år efter uppbrottet.

Om en make/maka avlider är bodelning inte obligatorisk om makarna endast har tillgångar i form av enskild egendom, endast har gemensamma barn och det inte finns ett testamente som säger annat.

Vad är ett bodelningsavtal?
Ett bodelningsavtal innehåller det ni kommit överens om i bodelningen; era tillgångar och skulder och hur de ska delas upp. Detta bör alltid upprättas och signeras av båda parter efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem i framtiden. ”Han fick för mycket vid skilsmässan”, ”Hon tog hela huset”, ”Jag blev lurad på hela arvet från mamma” etc.
 

Vid vilken tidpunkt ska en bodelning upprättas?

Enligt äktenskapsbalken ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning med ett bodelningsavtal. Det finns dock inget krav på när den ska upprättas.  Om ett samboförhållande tar slut kan du endast begära bodelning upp till ett år efter att förhållandet avslutats. Om ett bodelningsavtal, av olika anledningar, inte upprättas och undertecknas, i samband med en skilsmässa, kan ena parten begära bodelning många år senare när tillgångarna är värda mer pengar.  

Lagen uppställer inte något tidskrav för begäran av bodelning mellan makar. Enligt Högsta Domstolen var 24 år efter skilsmässa för lång tid, men 10 år ansågs godtagbart. En bostad eller ett företag kan ha stigit i värde mycket under 10 år vilket kan orsaka oväntade problem och pengabortfall.

Hur ser reglerna ut vid en bodelning?

 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom, utom enskild egendom, delas. I en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam bostad och bohag införskaffad för gemensamt bruk delas.

Så länge båda parter är överens spelar inte regler någon roll, då kan ni själva välja vilka tillgångar och skulder som ska ingå och hur de ska fördelas.

Det är dock inte möjligt att avtala bort alla regler, eftersom vissa av dem syftar till att skydda makar eller sambor från orimliga och orättvisa resultat.

Därför är det viktigt att ha ett bodelningsavtal på plats

Bodelningsavtalet blir ett kvitto på att parterna har utfört en formell bodelning och krävs för att bodelningen ska vinna laga kraft. Det utgör både ett avslut och en sammanfattning på bodelningen.

Ett undertecknat bodelningsavtal är en garanti för att en tidigare maka/make inte ska kunna begära bodelning igen flera år senare.

I många situationer krävs dessutom att parterna bodelat och upprättat ett bodelningsavtal. Exempelvis kräver banker uppvisande av undertecknat bodelningsavtal i samband med att en part vill ta ett nytt bostadslån.

5 viktiga saker att veta om bodelning

1.      Så länge båda parter är överens får ni bodela hur ni vill.

2.      Ett bodelningsavtal bör alltid upprättas och signeras av båda parter efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit.

3.      Grundregeln är att all egendom, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods och ska delas lika mellan parterna.

4.      Egendom kan vara enskild genom testamente, gåva eller äktenskapsförord.

5.      För makar utgår bodelningen utifrån de tillgångar och skulder som fanns per den så kallade brytdagen, den dagen ansökan om äktenskapsskillnad registrerades. Men värdet på fastigheter, boenden och värdepapper beräknas per den dagen man bodelar.

Bodelning i 5 steg

Beroende på vilket förhållande ni har finns det vissa skillnader för vad som gäller vid en bodelning. Dock kommer ni alltid att behöva gå igenom dessa 5 steg:

1.      Ansökan om skilsmässa/separation från sambo/Din parter har avlidit

2.      Upprätta en bouppteckning, dvs. fastställa vilken egendom som fanns på brytdagen

3.      Beräkna andelarna, hur stor andel ska var och en ha?

4.      Lottläggning, bestämma vem ska få vilken egendom och hur mycket ska utbetalas i skifteslikvider

5.      Signera bodelningsavtalet/arvskifteshandlingen vid dödsfall

 

Bodelning i 5 steg – lång version

Hur pass tidskrävande och omständlig en bodelning blir beror på huruvida parterna är överens eller inte. Det finns många olika sätt en bodelning kan gå till på och nedan följer fem möjliga steg

1. Någon av parterna kräver att bodelning sker 

Oavsett om bodelning är obligatorisk eller inte inleds den genom att någon av parterna begär att den ska ske.

Är parterna överens om värdering och fördelning av egendomen är processen snabb och enkel – bodelningen avslutas och ett bodelningsavtal upprättas. En sådan enkel process brukar kunna utföras av parterna själva, utan inblandning av en jurist. Det kan däremot vara en trygghet att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att värdering, fördelning och beräkning av värden osv. sker på rätt sätt. Enkla processer tar dessutom mindre tid i anspråk och brukar därför bli billigare.

2. Sammanställning av tillgångar och skulder

I situationer där det är svårt att få en överblick över parternas tillgångar och skulder, eller om parterna inte är eniga om hur fördelningen ska ske, upprättas en bouppteckning.

I bouppteckningen upptas alla tillgångar och skulder som fanns på brytdagen, dvs. dagen då ansökan om äktenskapsskillnad skickades in till tingsrätten, tidpunkten för samboseparation eller dödsfallstidpunkten.

För makar delas giftorättsgodset, eventuell enskild egendom delas inte. Enskild egendom är egendom som är den ena makens/makans egen egendom till följd av villkor i testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev.

Giftorättsgodset värderas och värdet tas upp i bouppteckningen. Avdrag görs för skulder samt för exempelvis latent skatt, dvs. den skatt som ska betalas vid en framtida försäljning.

Giftorättsgodset värderas och avdrag görs för skulder. Exempelvis värderas hus, möbler, aktier, bil, fastighet, båt, stuga och pengar på banken. Om en tillgång är belastad med latent skatt, alltså att den ska beskattas vid en framtida försäljning, har du rätt att göra avdrag för det. Läs mer om hur värderingen går till längre ner.

För sambor ingår endast samboegendom i bodelningen.

Exakt vad som ingår och inte i en bodelning beskrivs längre ner.

3. Parternas respektive andelar räknas ut

När tillgångar och skulder utretts beräknas vad respektive part har rätt till, parternas andelar i bodelningen.

Andelen beräknas genom att ta vardera parts giftorättsgods minus skulderna för att få resultatet. Vardera parts resultat läggs sedan ihop och summan hälftedelas. Summan efter delningen utgör vad var part har rätt till, parternas så kallade giftorättsandel.

Endast överskott delas. Underskott delas inte eftersom makar ansvarar själva för egna skulder.  

4. Lottläggning sker och beslut om fördelning tas

När giftorättsandelarna räknats ut ska fördelningen av egendomen bestämmas genom lottläggning.

I första hand behåller makarna sina egna saker.

Det går inte alltid att fördela tillgångarna så att det överensstämmer med giftorättsandelen, det man har rätt att få. Uppstår det en obalans löses det genom att den ena parten får betala en mellanskillnad till den andra parten för att på så sätt ”lösa ut” denna. Det kallas för bodelningslikvid eller skifteslikvid.

En vanlig situation där en part kan behöva betala en bodelningslikvid är om parterna kommer överens om att den ena parten ska överta den gemensamma bostaden. På så sätt kan den partens lott bli större än giftorättsandelen, som då balanseras genom skifteslikviden.

Skifteslikviden kan även utgöras av egendom till samma värde. Om parterna är överens kan de även strunta i utbetalning av skiftelikviden.

5. Bodelningsavtal skrivs och bodelningen avslutas

När parterna har kommit överens om fördelningen kan bodelningen avslutas genom att parterna undertecknar ett bodelningsavtal.

Efter bodelningens avslut kan inte bodelning begäras igen.

Ett undertecknat bodelningsavtal krävs ofta för att exempelvis få ta nya bostadslån och liknande.

Bodelning vid skilsmässa

Regler om skilsmässa, eller äktenskapsskillnad, finns i äktenskapsbalken. Regelverket bygger på två huvudregler:

1.      Makar har ett eget ansvar för sina lån och skulder. Det innebär att man inte kan tvingas betala sin makes/makas skulder och vid en eventuell bodelning kommer bidraget till bodelningen att bli noll kronor för en make/maka som har mer skulder än tillgångar. Med andra ord delar man aldrig på minusresultat.

 

2.      Egendomen delas lika mellan parterna (hälftendelas). 

Ansöka om äktenskapsskillnad

Gemensam skilsmässoansökan sker när parterna är överens om att skilja sig. Handläggningen går oftast fortare.  

Ensam skilsmässoansökan sker när parterna är inte är överens om att skilja sig. Det tar i regel längre tid eftersom den som motsätter sig skilsmässan får chans att kommentera ansökan.

1. Kontakta Skatteverket och beställ varsitt personbevis med ändamål äktenskapsskillnad. Enklast är att ringa till talsvar 0771-567 567, eller att beställa direkt via Skatteverkets hemsida.

2. När ni fått personbevisen fyller ni i dokumentet "gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”, som finns här:

https://www.domstol.se/amnen/familj/skilsmassa/ansok-gemensamt-om-skilsmassa-blankett/

3. Båda personbevisen samt ansökan skickas till tingsrätten där ni var folkbokförda sista november föregående år.

4. Ansökningsavgiften, för närvarande 900 kr, ska betalas samtidigt som ansökan skickas in till tingsrätten, https://betala.domstol.se/ansokan/. Det är viktigt att ansökningsavgiften betalas i samband med detta då ärendet handläggs först när betalningen inkommit, vilket kan komma att påverka brytdagen.

Om endast ena parten vill skilja sig ansöker parten på samma sätt som ovan. Skillnaden är att parten som vill skilja sig ensam skriver under ansökan och skickar sedan in den till tingsrätten. Efter det kommer tingsrätten att söka delge den andre maken, en så kallad stämningsansökan. Med andra ord finns det inget krav på att båda parter ska skriva under ansökan om skilsmässa.

Betänketid

I de fall ansökan inte är gemensam, eller om det finns barn under 16 år boende hos parterna, beslutar tingsrätten om en betänketid på sex månader innan äktenskapsskillnad kan beviljas. Syftet är att motverka förhastade skilsmässor.

Vid betänketidens slut måste parterna, tillsammans eller var för sig, ansöka om fullföljan av skilsmässa. Görs inte det går inte skilsmässan igenom och äktenskapet består. Då måste en ny ansökan om skilsmässa skickas in.

 

Bodelning under äktenskap

Makar kan bodela under bestående äktenskap.

Bodelning under äktenskap kan göras i syfte att exempelvis omfördela tillgångar och föra över äganderätt på den andre maken/makan. Efter det kan makarna upprätta ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild.

Partiell bodelning

Makarna kan även göra en partiell bodelning under äktenskapet. Det är en bodelning av en begränsad del av tillgångarna.

Anmälan om bodelning under äktenskap 

1.      Skriv en anmälan till Skatteverket om att ni önskar bodela under äktenskapet (det finns ingen speciell blankett).

2.      Skriv era personnummer och signera anmälan.

3.      Betala ansökningsavgiften på 275 kronor.

4.      Skicka anmälan i original till Skatteverket.

När skatteverket har mottagit anmälan kan ni gå vidare med bodelningen.

Bodelning vid samboseparation

Vid samboseparation är bodelning inte obligatorisk. Det sker endast på begäran av en av parterna.

Begäran måste framföras inom ett år från tidpunkten för förhållandets uppbrott, därför är det viktigt att veta när samboförhållandet upphörde.

Om parterna inte har upprättat ett samboavtal som anger annat gäller sambolagen, som anger att samboegendom ska hälftendelas.

Vad är samboegendom?

I bodelning vid samboseparation ingår endast samboegendom.

Samboegendom är gemensam bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Det har ingen betydelse vem som äger egendomen eller har betalat mer eller mindre. Det enda som är av betydelse är om egendomen är införskaffad med avsikt att brukas av båda parter.

Parterna kan välja att avtala bort sambolagen genom ett samboavtal, men har inget sådant upprättats ska samboegendomen hälftendelas.

Egendom som parterna äger, som inte utgör samboegendom, ingår inte i bodelningen, till exempel bil, fritidshus och bankmedel.

Eftersom brytdagen är dagen då samboförhållandet upphörde ingår inte saker som införskaffats efter förhållandets uppbrott.

Vad händer med egendom som sambor har samäganderätt till?

Det är vanligt att sambos gemensamt köper egendom som inte utgör samboegendom, dvs. varken gemensam bostad eller bohag.

Eftersom att sådan egendom inte ingår i bodelningen bestäms rätten till egendomen utifrån hur mycket vardera parten betalat eller om de har kommit överens om något annat, enligt köprättsliga regler.

Det kallas för samäganderätt, när de gemensamt äger egendom, och för sådan egendom finns ingen möjlighet för den ene parten att fatta olika beslut om exempelvis försäljning och gåvogivande, utan den andra partens godkännande.

 

Bodelning vid dödsfall

Huvudregeln är att en bodelning ska ske när den som avlider var gift. Om den avlidne och den efterlevande maken/makan endast har gemensamma barn och det inte finns något testamente som påverkar, krävs dock ingen bodelning. Då ärver den efterlevande maken/makan den avlidnes giftorättsandel från bodelningen direkt.

När det däremot krävs en bodelning – exempelvis om det finns barn utanför äktenskapet, så kallade ”särkullbarn”, eller om det finns ett testamente som påverkar – sker bodelningen på samma sätt som vid äktenskapsskillnad.

På samma sätt som vid skilsmässa ska giftorättsgodset delas lika (hälftendelas) och den enskilda egendomen ingår inte i bodelningen. Den efterlevande maken/makan kan däremot ärva den avlidnes enskilda egendom, om inget annat anges i ett testamente.

Den efterlevande maken/makan kan begära att makarna behåller sitt giftorättsgods själva. En sådan begäran måste göras senast vid bodelningstillfället. Det kan framförallt bli till fördel för efterlevande om hon eller han har mer tillgångar än den avlidne. 

Om den avlidne var sambo vid dödsfallet

En efterlevande sambo kan begära bodelning efter att den andre avlidit. På samma sätt som en bodelning vid samboseparation är det samboegendomen som delas och det går till på samma sätt.

Viktigt att uppmärksamma är dock att sambor inte har arvsrätt efter varandra enligt lag. Därför kan det vara extra viktigt att upprätta ett testamente om man som sambos önskar ärva varandra, speciellt om man har barn tillsammans.

Bouppteckning är obligatorisk under bodelning vid dödsfall 

Enligt ärvdabalken är det obligatoriskt att upprätta en bouppteckning i samband med dödsfall.

I bouppteckningen redovisas den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen.

Handlingen påverkas ifall den avlidne var sambo eller gift.

Var den avlidne gift, ska även den efterlevande maka/makes tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen. Detta eftersom det är bouppteckningen som är utgångspunkten för bodelningen som sker därefter.

Var den avlidne sambo, ska även den efterlevandes samboegendom tas upp i bouppteckningen.

Den avlidnes eventuella testamente och/eller äktenskapsförord ska alltid bifogas bouppteckningen.

När bouppteckningen är färdig skickas den till Skatteverket för registrering.

För mer information om vad som händer när någon avlider, se artikeln om arv. (LÄNK) Önskar För personlig juristhjälp kring bodelning och bouppteckning får du gärna kontakta oss. 

Hur värderas egendom i en bodelning?

Vad egendom ska värderas till kan vara mer eller mindre tydligt. Det finns inga regler i äktenskapsbalken om hur egendom ska värderas. Makarna kan fritt komma överens om vad egendom ska värderas till. Kommer de inte överens kan vägledning tas genom att inhämta flera värderingar från exempelvis mäklare, auktionshus eller värderingsinstitut.

Egendom kan värderas till sitt marknadsvärde, som motsvarar den summa egendomen hade kunnat säljas för idag.

Ett annat begrepp som ofta förekommer i bodelningar är skiftesvärdet, dvs. marknadsvärdet minus kapitalvinstskatt, mäklarkostnader, lån, etc. Med andra ord det värdet som ägaren till egendomen skulle få ”i sin ficka” om egendomen såldes idag.

Egendom kan även ha ett affektionsvärde för parterna som gör att den kan ges ett högre värde än marknadsvärdet, om parterna är eniga. Makarna är fria att komma överens om egendomens värde.

Vad ingår inte i en bodelning vid skilsmässa? 

Viss egendom är genom reglerna i äktenskapsbalken undantagna från bodelningen;

·         Personlig egendom, exempelvis kläder och smycken

Såvida det är rimligt ingår i regel inte så kallad personlig egendom. Det kan till exempel vara kläder, sportgrejer, smycken, presenter och andra saker för personligt bruk.

Har personlig egendom ett mycket högt värde, exempelvis dyrbara smycken, och det inte finns speciellt mycket andra tillgångar i bodelningen, kan i undantagsfall den personliga egendomen ingå i bodelningen.

·         Särskild egendom, exempelvis upphovsrätt och olycksfallsförsäkring

Särskild egendom som exempelvis skadeståndsrätt, upphovsrätt och olycksfallsförsäkring ingår i regel inte eftersom den avser personliga rättigheter som inte kan överlåtas till någon annan. Ersättning som betalas ut i pengar innan brytdagen ingår dock som vanligt.

·         Pension, exempelvis tjänstepension och eget pensionssparande

Huvudregeln är att varken tjänstepensioner eller pensionsförsäkringar hos arbetsgivare ingår i bodelningen.

All annan pension, exempelvis eget pensionssparande samt pensionsförsäkringar från eget bolag, enskild firma eller handelsbolag ingår däremot i bodelningen. Maken/makan har dock en rätt att räkna av latent skatt från värdet på brytdagen.

Pension som utbetalats innan brytdagen ingår.

·         Egendom som innehas med fri förfoganderätt

Eftersom att egendom som innehas med fri förfoganderätt inte ägs fullt ut och har vissa begränsningar, undantas egendomen och ingår inte i en bodelning.

·         Dold skatteskuld

Vid likadelning av egendom som är belastad med latent skatt behöver ni inte ta hänsyn till vinst eller uppskov med skattebetalning.

Om en part tar över hela egendomen ska den andres del av skatten räknas av.

·         Enskild egendom

Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Egendom kan bli enskild på tre sätt; genom ett äktenskapsförord, genom villkor i testamente eller genom gåvobrev.

Om parterna är överens kan enskild egendom inkluderas.

·         Underhållsbidrag

Vad ingår i en bodelning vid skilsmässa?

·         Giftorättsgods

·         Kapitalförsäkringar

·         Studielån (CSN)

 

 

 

 

 

 

Vad händer om man inte kommer överens om bodelningen?

Det kan vara svårt att komma överens om hur bodelningen ska gå till. Ni kan vara oense om värderingen av egendom och vilken egendom som ska ingå i bodelningen, med mera.

Ibland kan parterna nå en gemensam lösning där båda blir nöjda, men i vissa situationer kan det krävas att någon hjälper er genom att fatta beslut.

Bodelningsförrättare kan medla fram en bra lösning 

Kommer parterna inte överens om bodelningen kan en bodelningsförrättare utses för att hjälpa dem. Förrättare kan utses både vid äktenskapsskillnad och samboseparation.

Bodelningsförrättarens uppgift är att medla mellan parterna och komma fram till en bra lösning.

Kan bodelningsförrättaren inte förmå parterna att komma överens sker en tvångsdelning, vilket innebär att förrättaren bestämmer hur egendomen ska fördelas.

En ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten.

Hur går det till med en bodelningsförrättare?

Om tingsrätten efter ansökan utser en bodelningsförrättare kommer förrättaren att höra av sig till parterna och begära in underlag för tillgångar och skulder. Därefter hålls ett första möte för att se om en överenskommelse kan nås frivilligt av parterna.

Om någon av parterna inte samarbetar får förrättaren själv samla in tillräcklig information om vilka tillgångar och skulder som finns och sedan besluta om hur bodelningen ska genomföras. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor.

Därför bör du söka juristhjälp vid bodelning

Att bodela kan vara svårt och påfrestande i en situation som ofta är präglad av många känslor. Även bodelningar där parterna är överens kan kräva lite extra hjälp, inte minst för att det är så viktigt att det blir korrekt.

Att ta hjälp av en jurist kan vara ett sätt att undvika bråk och dålig stämning. Vi på Familjerättsbyrån strävar alltid efter att erbjuda juridik för att förebygga konflikter. Har konflikten redan uppstått finns vi här och gör vårt bästa för att parterna ska nå en överenskommelse.

För personlig juristhjälp med bodelning får du gärna kontakta oss. 

Kontakta oss