Framtidsfullmakt

framtidsfullmakt

Ibland behöver man en framtidsfullmakt som ger någon annan rätt att agera i sitt ställe. En framtidsfullmakt kan vara för ett speciellt tillfälle eller för framtida bruk vid eventuell sjukdom. 

Vi hjälper dig att skräddarsy den fullmakt som just du behöver. Framtidsfullmakten är ett personligt dokument som skall specialanpassas efter dina behov. Vi går igenom vad du skall ta ställning till och hur du kan anpassa den så att den passar dig och dina förutsättningar.

 

 

 

Framtidsfullmakt - 5 viktiga punkter

 1. Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten
 2. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad
 3. Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
 4. Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare
 5. Framtidsfullmakten har inget att göra med hur Ditt arv kommer att fördelas

Du kan utse en eller flera fullmaktshavare

Om fullmakten är utställd på flera personer är det viktigt att du beskriver deras inbördes förhållande. Ett alternativ är att du ger olika personer olika uppdrag. Ett annat alternativ är att du utser fullmaktshavare i en viss turordning, så att en kan ta vid om den som står före inte kan, eller inte vill, ta på sig uppdraget.

Ytterligare alternativ kan vara att fullmaktshavarna har behörighet var och en för sig, eller att alla måste agera gemensamt.

Om fullmaktshavare inte skulle kunna utöva sitt uppdrag, vem skall vara ersätta.

 

Det ska framgå vad fullmakten omfattar

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter.

Undantagen är vissa åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar samt åtgärder som personlig karaktär som ingående av äktenskap, bekräftande av faderskap eller upprättande av testamente.

Vissa angelägenheter bör preciseras om de ska ingå eller inte, grundregeln är att om inget står ska de ingå, det är därför mycket viktigt att om man inte önskar att något av följande inte ska ingå att de preciseras:

 • Köp, försäljning eller upplåtelse av fastighet eller bostadsrätt
 • Kapitalplacering annat än insättning på bankkonto
 • Utlåning av min egendom
 • Upptagande av lån
 • Ställande av borgen
 • Dödsboförvaltning och att i övrigt bevaka min rätt i dödsbo
 • Drivande av näringsverksamhet

Övriga villkor för fullmakten ska anges

 • Har fullmaktshavarens rätt att ge gåvor å fullmaktsgivarens vägnar?
 • Har fullmaktshavaren rätt till arvode?
 • Ska fullmakten fortsätta att gälla efter min död?
 • Skall en granskare utses?

Formalitetskrav

 • Fullmakten ska bevittnas av två personer (ej någon i fullmakten)
 • Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken.
 • Ikraftträdande

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.

Om fullmaktshavaren är osäker kan han eller hon begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft. Det är bara fullmaktshavaren som kan göra en sådan ansökan. Enda undantaget är om du själv har skrivit in i fullmakten att en domstol ska pröva om fullmakten har börjat gälla.

Fullmaktshavaren ska informera både dig, din maka, make eller sambo samt dina närmaste släktingar om att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Men vi rekommenderar skriftligt.

Läs mer om framtidsfullmakter här.