Medling

medling

Förordnad medling av domstol

Familjerättsbyrån har kompetens som förordnad medlare av domstol. Medling i vårdnadstvister är inte ett självständigt institut för att lösa föräldrars konflikter. Den föregås av ett antal liknande insatser som alla strävar efter att få föräldrarna i en vårdnadstvist att komma till en samförståndslösning. Alla förarbeten och utredningar genomsyras av att det alltid är värdefullt om föräldrar kan enas då det är det bästa för barnet. Det är också bra för barnet att veta att det är föräldrarna tillsammans som bestämt vad som skall gälla. Barn får lugn och ro av att föräldrarna kan samarbeta. En samförståndslösning är även långsiktigt hållbarare än vad en dom från domstol är.

 

medling

Medling privat

Vid medling på uppdrag av parterna anlitas gemensamt en eller två jurister för att försöka hitta en samförståndslösning avseende bodelning, vårdnad, boende, umgänge och/eller underhåll till barn.

Vid medling gör vi en gemensam plan och håller möten både enskilt och tillsammans. Därefter kommer man överens om den fortsatta handläggningen vilket brukar vara ytterligare några möten. Tillsammans upprättas sedan förslag till bodelningsavtal, vårdnads-, boende-, umgängesavtal eller avtal om underhåll. Om det blir aktuellt kompletterar vi med information om hur ni ska göra för att avtalet ska bli gällande och verkställbart.

Vi erbjuder medling som består av en kombination av juridik, psykologi, pedagogik, lyhördhet och kommunikation. 

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om tillvägagångssätt samt uppskattad kostnad.