Migrationsrätt

 

 

migrationsrätt

 

Varje dag flyr människor från sina hem för att söka skydd i annat land. Att söka skydd – asyl – är en mänsklig rättighet. Alla stater som har skrivit under FN:s flyktingkonvention har en skyldighet att se till att flyktingar som vill söka skydd får göra det. Asylprövningen och flyktingskapet väcker många frågor.

För att kunna söka asyl måste man befinna sig i Sverige eller vid dess gräns. Vid en ansökan om uppehållstillstånd av andra orsaker än skyddsbehov, ska ansökan enligt huvudregeln lämnas in före inresan till Sverige. Det finns således skillnader när ansökan ska lämnas in beroende på orsak till ansökan.

 

 

Hur söker man asyl i Sverige?

När man kommer till Sverige ska man ansöka om asyl direkt eller så snart det är möjligt. Ansökan görs hos Migrationsverket. Om det är ett ensamkommande barn som söker asyl ska en god man eller ett offentligt biträde godkänna ansökan innan handläggningen påbörjas. I annat fall är det vårdnadshavaren som inledningsvis företräder barnet och godkänner ansökan.

 Vid det första mötet med Migrationsverket försöker handläggaren att skapa sig en bild av ärendet genom att dela in ärendet i kategori och svårighetsgrad. Frågor ställs om var den sökande kommer ifrån, hur den sökande tog sig till Sverige och varför man söker asyl. Vid asylansökningstillfället tas fingeravtryck på alla över 12 år och man blir även fotograferad. Fotografiet används sedan till ett identitetskort, s.k. LMA-kort. Detta kort kan sedan användas under tiden för prövningen för att visa att man har rätt att vistas i Sverige samt vid behov av sjukvård. Migrationsverket frågar även om den asylsökande önskar någon särskild jurist att bli förordnad som offentligt biträde, om man vill ha ett kvinnligt eller manligt biträde, tolk eller asylhandläggare. Migrationsverket kommer sedan att förordna ett offentligt biträde. Alla sökande har rätt till detta (med vissa undantag).

Sedan ska den sökandes skyddsbehov utredas och ytterligare kontakt och möten hos Migrationsverket väntar. Riskbedömningen som ska göras är framåtsyftande. Är den sökande flykting? Alternativt skyddsbehövande? Eller finns det synnerligen ömmande omständigheter? Flera rekvisit måste uppfyllas för att den sökande ska beviljas asyl. Då det är den asylsökande som har bevisbördan är det ytterst viktigt att den sökandens individuella behov lyfts fram. Även identitet och hemvist ska utredas såväl som tillförlitlighet och trovärdighet i den asylsökandens berättelse. Under denna process är det ytterst viktigt att det offentliga biträdet är lyhörd och att den sökandes berättelse kommer fram.

 

Om du önskar vår hjälp och stöttning är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi erbjuder även kortare gratis rådgivning på telefon: 08 – 722 75 00.

 

Utöver asylansökan finns det även andra sätt att få uppehållstillstånd på. Om en person i en familj har fått uppehållstillstånd kan även övriga i familjen har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till denna person. Detta kallas familjeåterförening. Du kan även erhålla uppehållstillstånd i fall att du ska arbeta i Sverige. Då behöver du inge en ansökan om arbetstillstånd till Migrationsverket. Vi kan även hjälpa dig i dessa ärenden, om du vill ansöka om verkställighetshinder eller om du vill överklaga olika domar och beslut. Välkommen!

 

Särskild information till alla  som flyr från Ukraina:

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Du som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Enligt direktivet kan även familjemedlemmar under vissa förutsättningar få uppehållstillstånd.

För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet från och med den 24 februari 2022.

Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med arbete, boende, vård och visst ekonomiskt bistånd. Barn har rätt till skola, hälso- och sjukvård och enligt samma villkor som folkbokförda barn i Sverige.

Den som vill ansöka om uppehållstillstånd enligt direktivet ska vända sig till Migrationsverket och registrera sig, visa upp pass eller andra ukrainska identitetshandlingar, lämna fingeravtryck och fotograferas.

För information på ukrainska besök Migrationsverkets hemsida:
Till dig som söker tillfälligt skydd_Ukrainska (migrationsverket.se)