Umgängesavtal

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett om vårdnaden är gemensam eller ej. Att en förälder ensam har vårdnaden innebär alltså inte att barnets kontakt med den andra föräldern ska upphöra. Barnet har med stöd av lag rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att detta behov tillgodoses. Rätten kan, på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn, besluta om umgänge dem emellan. Vi kan hjälpa till med att upprätta ett umgängesavtal eller driva ärendet vidare till domstol.